KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIUNİ YAZI GEREÇLERİ KIRTASİYE SAN. ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 

TANIMLAR

 

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları Kanun’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. Kanun’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (“kişisel veri sahibi”) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Aydınlatma Metni, veri sorumlusu olarak Uni Yazı Gereçleri Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş. ("UNİ") kullanıcılarımızın güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla işlemektedir. Bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) müşterilerimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) kapsamında kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması ve hakları ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI

 

UNİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verilmesi; iş ve sipariş süreçlerini yürütülmesi, firmamız tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ilgililere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi; cari hesap tahsilatlarının yapılabilmesi (kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodu), firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini ve yürütülen pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, alışveriş tercihlerinin daha iyi anlanması, trend ve istatistiksel analizlerin yapılması ve internet sitemiz ve diğer iletişim kanalları üzerinden şikayet, talep ve isteklerini ileten müşteri ve ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi; yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılmasıdır.

 

HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla kanun kapsamındaki “Veri Kategorileri” sınıfında yer alan Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Hukuki bilgiler, Müşteri İşlem bilgileri, Finansal bilgiler, Pazarlama bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlara dair “Kişisel Verileriniz”, sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda, belirtilen kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi Kanun’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKESİ

 

Kanun 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Şirketimiz, İlgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak, bağlı iş ortaklıklarımız; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesi olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel verileriniz;

 

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Müşterilerin şikâyetlerinin çözümlenmesi, müşteri taleplerinin karşılanması ve müşteri ile iletişimin sağlanması amaçlarıyla müşterinin bulunduğu lokasyondaki hizmet almakta olduğumuz tedarikçi, iş ortaklarımıza.
 • Ödemelerin alınabilmesi için Bankalara,
 • Şirket ortaklarımıza ve/veya Şirket çözüm ortaklarımız ile danışmanlarımıza aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili:

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme;
 • Kanun’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, İlgili Kişiler tarafından Site'de yer alan Politika'nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. UNİ, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 Açık Rıza Beyanı

 Veri Sahibi Başvuru Formu